Realisatie doelen Twente Board

cat-header


In Twente is er een hechte samenwerking tussen de vier O's (Ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheden) om gezamenlijk Twente sociaaleconomisch op een hoger plan te tillen. Op het hoogste niveau functioneert in deze samenwerking sinds 2014 de Twente Board. De Twente Board heeft voor het economisch beleid de onderstaande hoofddoelstelling geformuleerd:

Twente ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio waarbij vanuit de maatschappelijke opgaven toekomstbestendig economisch rendement behaald wordt. Deze ontwikkeling is gebaseerd op het transitiekarakter van de Twentse economie, maximaal gebruikmakend van de daaruit voortkomende kansen en waarbij de van oudsher bestaande achterstanden zijn verdwenen.

De hoofddoelstelling is vertaald in de onderstaande doelen voor het jaar 2020:

 • Het Bruto Regionaal Product (BRP) van Twente is groter of gelijk aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Nederland
 • Het aandeel 15-75 jarigen dat hoger is opgeleid, is groter of gelijk aan dat in heel Nederland
 • Het aandeel van de bevolking tussen de 15 en 75 jaar in Twente dat werkt is groter of gelijk aan dit aandeel in Nederland
 • Het aandeel BRP geïnvesteerd in regionaal R&D is groter of gelijk aan dit landelijke aandeel binnen het BBP
 • In 2020 zijn 5.000 extra arbeidsplaatsen gecreëerd

De Twente Index volgt de realisatie van deze doelen. Hieronder is de ontwikkeling van de Twentse economie in relatie tot deze doelen te zien. Daarnaast zijn ook de doelen van het actieprogramma van de Twente Board -'Twente Werkt!' opgenomen.

Recente ontwikkeling Twentse economie

Zie voor de recente ontwikkeling van de Twentse economie ook de samenvatting van de Twente Index 2017.

Ontwikkeling doelen Twente Board

Kort samengevat ontwikkelen de indicatoren van de doelen zich als volgt:

 • Het Bruto Regionaal Product (BRP) in Twente bedraagt in 2016 32.800 miljoen Euro. Het Twentse BRP is tussen 2007 en 2016 sterk gestegen (+14,5%), maar het verschil met Nederland is groter geworden (+18,2%). De afgelopen twee jaar neemt het Twentse BRP wel sterker toe dan het BBP. Hierdoor is het verschil met het BBP kleiner geworden.
 • Het opleidingsniveau en het aandeel hoger opgeleiden in Twente is toegenomen..Twente loopt in op Nederland.
 • De arbeidsmarktparticipatie in Twente is in de afgelopen jaren geleidelijk naar het Nederlands gemiddelde toegegroeid. De bruto participatiegraad lag in 2015 op het Nederlands gemiddelde, maar is in 2016 licht afgenomen.
 • Het aantal banen neemt toe met jaarlijks gemiddeld 850 extra arbeidsplaatsen. De ontwikkeling ligt boven de doelstelling van de Twente Board Tussen 2017 - 2020 dienen per jaar gemiddeld 600 extra banen te worden gecreëerd om deze doelstelling te halen.

Betrouwbare recente cijfers over de R&D-uitgaven zijn momenteel helaas op regionaal niveau niet beschikbaar.

 

Doelstelling 1: Het Bruto Regionaal Product van Twente is groter of gelijk aan het Bruto Binnenlands Product

 

Bruto Regionaal Product Twente per inwoner als % van Nederland (2007 - 2016; 2014 e.v. zijn voorlopige cijfers)

aandeel BRP Twente van NL

Bron: CBS Statline
Toelichting
 • In 2016 bedraagt het Twentse BRP 79% van het BBP.
 • Het Bruto Regionaal Product in Twente vertoont in de periode 2007 – 2016 schommelingen. Na een periode van toename bedroeg het BRP in 2009 85% van het BBP. Vanaf 2010 tot 2014 is er sprake van een relatieve daling. Sinds 2015 presteert de Twentse economie beter dan de Nederlandse economie en stijgt het BRP ten opzichte van Nederland.
 • Vanwege een revisie van de regionale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010) is er een trendbreuk bij het jaar 2010 te zien.

 

Bruto Regionaal Product per inwoner als % van Nederland, Twente vergeleken met andere regio's (2010 - 2016; 2014 e.v. zijn voorlopige cijfers)

aandeel BRP Twente en grensregios

Bron: CBS Statline
Toelichting
 • In 2016 ligt het Bruto Regionaal Product van Twente met 79% onder het Nederlandse niveau. Vergeleken met andere regio's ligt alleen het BRP per inwoner van Zuidwest-Overijssel onder dat van Twente.
 • Dit BRP ligt in de regio Noord-Overijssel 12% hoger dan in Twente. In de regio Zuidoost-Noord-Brabant (Brainport Eindhoven) wordt in 2016 19% meer BRP per inwoner gecreëerd dan in Nederland en 40% meer dan in Twente.

 

Doelstelling 2: Het aandeel 15-75 jarigen dat hoger is opgeleid, is groter of gelijk aan dat in heel Nederland

Aandeel hoger opgeleiden (hbo/wo) van de potentiële beroepsbevolking 15-75 jaar in Nederland en Twente (2007-2016)

 aandeel hoger opgeleiden Twente en NL

Bron: CBS Statline
Toelichting
 • Het aandeel hoger opgeleiden in Twente is vanaf 2007 van 20,0% naar 25,6% in 2016 gestegen. Landelijk is het percentage van 24,5% naar 28,9% gestegen. Dit betekent dat de groei in procentpunten in Twente 27 is en in Nederland 18. Het verschil met Nederland wordt snel kleiner.
 • Vanaf 2016 gebruikt het CBS de nieuwe leeftijdsindeling: 15-75 jaar voor de beroepsbevolking. Hieruit resulteert mogelijk een verschil ten opzichte van eerdere publicaties.

In deze vergelijking is als basis de potentiële beroepsbevolking genomen. Onder het thema 'Beroepsbevolking en participatiegraad' staat een interactieve grafiek waar als alternatieve indeling de beroepsbevolking en werkzame beroepsbevolking kan worden genomen. Het aandeel hogeropgeleiden is dan hoger dan in bovenstaande grafiek omdat de niet-werkende bevolking buiten beschouwing wordt gelaten. De niet-werkende bevolking is minder hoog opgeleid dan de werkende bevolking.

 

Doelstelling 3: Het aandeel van de bevolking tussen de 15 en 75 jaar in Twente dat werkt is groter of gelijk aan dit aandeel in Nederland

Hieronder is in beeld gebracht in welke mate deze doelstelling wordt gehaald. Als basis is de bruto-arbeidsparticipatie genomen

Ontwikkeling participatiegraad in procenten van mannen en vrouwen in Twente en Nederland (2007 – 2016)

participatiegraad

Bron: CBS / Statline
Toelichting
 • De Twentse participatiegraad bereikte in 2015 het Nederlandse niveau. In 2016 is de participatiegraad zowel in Nederland als Twente gedaald. In Twente daalde de participatie sterker. Hierdoor bedraagt het verschil met Nederland in 2016 0,4%.
 • Vanaf 2015 hanteert het CBS de nieuwe internationale leeftijdsindeling 15-75 jaar voor de beroepsbevolking, dit resulteert in verschil ten opzichte van eerdere publicaties.

 

Doelstelling 4: Het aandeel BRP geïnvesteerd in regionaal R&D is groter of gelijk aan dit landelijke aandeel binnen het BBP.

Recente cijfers over de R&D-uitgaven zijn helaas momenteel op regionaal niveau niet beschikbaar.

 

Doelstelling 5: In 2020 zijn 5.000 extra arbeidsplaatsen gecreëerd

Aantal arbeidsplaatsen in Twente 2014 - 2016 en streefwaarden 2017 - 2020

arbeidsplaatsen 2020

Bron: BIRO
Toelichting
 • Twente telt in 2016 290.500 arbeidsplaatsen, dit is 2.500 meer dan in 2014.
 • Bij een doelstelling van +5.000 arbeidsplaatsen zouden er in 2020 in Twente 291.600 banen dienen te zijn. Om deze doelstelling te halen zal een toename van gemiddeld 600 arbeidsplaatsen per jaar noodzakelijk zijn.

 

Doelstellingen Actieplan Twente Werkt!

In de Twente Index is een aantal gegevens opgenomen, die tevens indicator zijn voor het actieplan 'Twente Werkt!'.

Klik hier voor meer informatie over 'Twente Werkt!'.